Or­sa­kar bromslam­pan kör­för­bud?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

5Om ABS-bromslam­pan ly­ser men det in­te är nå­got fel – blir det kör­för­bud då? Det gäl­ler en S70 från 1998. Mo­tor-ko­den är B25252s. Therese Tu­res­son MOR­GAN: Kon­troll­be­sikt­ning­en om­fat­tar en kon­troll av var­nings­lam­pan för ABS (elektro­nis­ka an­tilås­sy­ste­met). Om den in­te fun­ge­rar el­ler var­nar för fel i broms­sy­ste­met blir bi­len un­der­känd med krav på ef­ter­kon­troll. När var­nings­lam­pan var­nar för fel i sy­ste­met är det all­tid på grund av att det finns ett fel som mås­te åt­gär­das. I kon­troll­be­sikt­ning­en in­går även kon­troll av var­nings­lam­por för krock­skydds­sy­stem (SRS), an­tisladd­sy­stem (ESC/ESP), elekt­risk ser­vo­styr­ning (EPS) och mo­to­re­lekt­ro­nik i bi­lens av­gas­re­nan­de sy­stem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.