Om chas­si­num­mer

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Har fått åläg­gan­de om re­gi­stre­rings­be­sikt­ning på min Ford Ex­plo­rer för att chas­si­num­mer sak­nas på ra­men. Men Ford sä­ger att chas­si­num­mer en­dast finns på väns­ter dörr­stol­pe. Vad ska jag gö­ra? MOR­GAN: Om bi­len är im­por­te­rad av en re­gi­stre­rad im­por­tör finns det in­stan­sa­de chas­si­num­ret, en­ligt tek­nis­ka da­ta, på hö­ger ram­balk, fram­för bak­hju­let el­ler un­der dör­rar­na. Be­ro­en­de på årsmo­dell kan chas­si­num­ret va­ra pla­ce­rat på ram­bal­kens ut­si­da el­ler un­der­si­da. Chas­si­num­mer på plåt är pla­ce­rat på in­stru­ment­pa­ne­lens vänst­ra si­da syn­ligt ge­nom vindru­tan. Om chas­si­num­ret på ra­men har rostat bort kan en verk­stad stan­sa in ett nytt chas­si­num­mer. De skri­ver ett in­tyg om det­ta och se­dan mås­te bi­len ge­nom­gå en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.