Vad kos­tar ram­num­mer?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

6Kan man ska­pa ett nytt ram­num­mer i en bil då det sli­pats bort? I så fall var gör man det och vad kos­tar det? MOR­GAN: Om chas­si­num­ret har sli­pats bort av miss­tag, men bi­lens iden­ti­tet går att fast­stäl­la med sä­ker­het, kan en verk­stad stan­sa in ett nytt chas­si­num­mer. De skri­ver ett in­tyg om det­ta och se­dan mås­te bi­len re­gi­stre­rings­be­sik­tas. Om iden­ti­te­ten in­te går att fast­stäl­la mås­te man först gö­ra en iden­ti­tets­ut­red­ning hos ex­em­pel­vis Larm­tjänst och se­dan mås­te bi­len re­gi­stre­rings­be­sik­tas. Jag kan in­te ut­ta­la mig om kost­na­den för verk­stad el­ler iden­ti­tets­ut­red­ning men en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning kos­tar cir­ka 1 000 kro­nor.

Man kan in­te be­sik­ti­ga svens­ka for­don i and­ra EU-län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.