Mys­tiskt med fel­kod

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Jag har en V70 06 på 14 500 mil. Ibland när jag har bac­kat ut från ga­ra­get och hop­par ut för att stänga ga­ra­ge­dör­ren och ska kö­ra i väg så kan ”Ser­vice för abs/an­tisladd er­fodras” dy­ka upp. Jag vet in­te var­för det kom­mer upp. Det har dykt upp ett ti­o­tal gång­er och det går in­te att ”nol­la” fel­ko­den i bi­len utan jag får kö­ra och sen när jag star­tar bi­len igen så har fel­ko­den för­svun­nit. Jag hit­tar ing­et fel med di­a­gnos verk­tyg. Det känns som att det dy­ker upp om jag är li­te snabb med att bac­ka ut och dra hand­brom­sen när jag har vink­lat li­te på hju­len. Har läst nå­gon­stans om att det finns nå­got i rat­ten som kän­ner av om hju­len står rakt el­ler in­te och sam­kör det­ta med hju­len.

Martin JO­NAS: Hej Martin. Det kan even­tu­ellt va­ra så att nå­got av bak­hju­len lå­ser sig och hju­len där­med snur­rar oli­ka myc­ket när du bac­kar så bi­lens abs-en­het får oli­ka has­tig­hets­sig­nal från hju­len. Tes­ta att in­te dra hand­brom­sen i ga­ra­get el­ler när du stan­nat till och se om det blir nå­gon skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.