Bi­len dör

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

3Min V50 2.0d -05 star­tar in­te, el­ler den star­tar och sen dör den ef­ter ett par se­kun­der. När den har dött så kom­mer det gans­ka kraf­tigt med rök från un­der­si­dan av mo­torn, vänst­ra si­dan nå­gon­stans. Ef­ter många start­för­sök så hän­der det att den går i gång. När den väl gått i gång så funkar den mer el­ler mind­re fel­fritt i un­ge­fär en vec­ka, sen väg­rar den star­ta igen och li­ka myc­ket rök tit­tar fram. Har tes­tat att rik­tigt kö­ra ur bi­len på läg­re väx­lar för att se om den var li­te ”blö­ta­re” än vad den ska va­ra. Har även tes­tat att ha bi­len in­ne i varm­ga­rage för att se om det kan va­ra nå­gon is­propp, men det ­fun­ka­de in­te. Har även los­sat av­gas­rö­ret in­nan­för par­ti­kel­filt­ret för att se så det in­te är igen­so­tat. Tror att det bör­ja­de så här när förs­ta da­gar­na med vin­ter­ky­lan kom. Är ock­så rätt myc­ket luft i bräns­le­sy­ste­met. Lä­sa­re JO­NAS: Hej. Luf­ten i bräns­le­sy­ste­met mås­te ju bort först och främst. Dock om du kört den en bit bor­de det va­ra löst. Om det där­e­mot kom­mer MER luft i sy­ste­met mås­te du bör­ja kon­trol­le­ra bräns­le­slang­ar/rör/tryck­ven­ti­ler/pump och se var­för den su­ger in luft. Det är nog i så fall he­la lös­ning­en till be­kym­ret. Luftläc­kage på in­sugssi­dan är ock­så gans­ka van­ligt fö­re­kom­man­de på mo­der­na di­es­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.