Lus­tigt fel

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

6Jag har en 850 96 T-5R som har ett lus­tigt fel med sig. När jag stäl­ler bi­len ef­ter att ha va­rit ute och kört så kan den ibland läc­ka ky­lar­vat­ten från di­ver­se an­slut­ning­ar mel­lan slang och ky­la­re. Det kan bli en pöl på 1-3 de­ci­li­ter som för­svin­ner. Det­ta spe­lar ing­en roll om jag har kört hårt el­ler lugnt utan det känns som att över­tryc­ket le­tar sig för­bi än­då. Har bytt slang­ar, ter­mostat, topplockspack­ning, vat­ten­pump, loc­ket på ex­pan­sions­skär­let (om över­tryck­sven­ti­len skul­le va­ra knas). Fort­fa­ran­de sam­ma fel. Dock så går det att kö­ra 30-40 mil i ett svep utan att det för­svin­ner mer el­ler mind­re vat­ten. Det­ta hän­der en­dast när bi­len stängs av.

Lä­sa­re JO­NAS: Hej. Det­ta lå­ter ju myc­ket märk­ligt. Om det finns ett läc­kage så bör det fram­kom­ma bå­de vid kör­ning och/el­ler stil­lastå­en­de bil, (med mo­torn i gång främst). Tes­ta att prov­tryc­ka sy­ste­met med varm mo­tor och se om du kan hit­ta det då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.