Ga­sen sva­rar in­te

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

4Jag har en vi­to 2012 . Den star­tar som van­ligt och går på tom­gång men när jag har den på väx­el­lä­get och vill ga­sa så sva­rar den in­te. Plus att tem­pe­ra­tur­lam­pan ly­ser fast den är in­te varm. Tack för hjäl­pen om du kan hjäl­pa mig på nåt svar. Lä­sa­re JO­NAS: Hej. Vet in­te om du me­nar var­nings­lam­pan för hög mo­tor­tem­pe­ra­tur? Vet hel­ler in­te om du har en ma­nu­ell el­ler au­tom­tisk väx­ellå­da så jag får li­te svårt att kom­ma på nå­gon an­led­ning till ditt pro­blem. Om det är en au­to­mat kans­ke ven­til­hu­set i lå­dan var­nar för nå­got fel som gör att bi­len in­te dri­ver. Är det en ma­nu­ell så kans­ke kopp­ling­en är slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.