F12 trim­mas till än­nu bätt­re pre­stan­da

Allt Om BILAR - - Dröm bilen - DA­VID JA­KOBS­SON

Fer­ra­ri F12 är en rik­tig su­persport­bil. Med sin V12:a på 6,3 li­ter och 731 häst­kraf­ter kör den ifrån det mesta. Men, som all­tid, är myc­ket in­te all­tid nog. Där­för har No­vi­tec Ros­so som är spe­ci­a­lis­ter på att trim­ma Fer­rari­bi­lar släppt ett ef­ter­mark­nads­pa­ket till mo­del­len F12.

V12-mo­torn får ny mapp­ning och har trim­mats till he­la 781 häs­tar. 0–100 km/h går på 3 se­kun­der blankt och topp­far­ten anges till 350 km/h.

Ae­ro­dy­na­mi­ken har ock­så för­fi­nats för att gö­ra F12 än mer ex­trem. Till­sam­mans med tys­ka de­sig­nern Vit­to­rio Stro­sek har man ta­git fram ett nytt wi­de­bo­dy-kit som ad­de­rar 14 cen­ti­me­ter över bak­hju­len. No­vi­tec Ros­so har klämt in 22-tums däck där bak, och 21-tums däck fram. Kol­fi­ber­kom­po­nen­ter­na in­klu­de­rar nya stötfångare bå­de fram och bak med nya ae­ro­dy­na­mis­ka lösningar.

Ny sport­fjäd­ring sän­ker den re­dan lå­ga bi­len med 40 mil­li­me­ter. Bi­len går att hö­ja tack va­re ett hyd­rau­liskt sy­stem.

På in­si­dan kan kun­der­na väl­ja mel­lan en mängd oli­ka ma­te­ri­al och fär­ger helt en­ligt öns­ke­mål. No­vi­tec Ros­so kom­mer att byg­ga om to­talt 11 bi­lar. Upp­gra­de­ring­en går att be­stäl­la re­dan nu.

Pris läm­nas på be­gä­ran, men vi kan kallt räk­na med att det kom­mer att va­ra rik­tigt dyrt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.