El­dri­ven long­board in­te­gre­rad i Au­di Q3

Allt Om BILAR - - Dröm bilen - DA­VID JA­KOBS­SON

På bil­sa­long­en Au­to Chi­na 2016 pre­sen­te­ra­des Au­di con­nec­ted mo­bi­li­ty con­cept, en kon­cept­bil ba­se­rad på Au­di Q3. Den ser ut som vil­ken li­ten suv som helst – men just den här bi­len döl­jer en fe­a­tu­re som in­te finns i nå­gon an­nan bil.

Den har näm­li­gen en el­dri­ven long­board in­te­gre­rad i bak­re stöt­fång­a­ren. Long­boar­den, som är de­sig­nad i ex­klu­si­va ma­te­ri­al som kol­fi­ber och alu­mi­ni­um, lad­das au­to­ma­tiskt när den för­va­ras i bi­len för att all­tid va­ra re­do. Bi­lens in­fo­tain­ment­sy­stem är dess­utom in­te­gre­rad med fö­ra­rens ka­len­der i mo­bi­len. Ba­se­rat på des­ti­na­tion och an­komst­tid räk­nar sy­ste­met fram den snab­bas­te mix­en av bil och long­board. Om det är snab­ba­re med long­board kom­mer sy­ste­met att re­kom­men­de­ra par­ke­rings­plats i när­he­ten.

Long­boar­den har en bat­te­rika­pa­ci­tet på mer än 12 km och en max­has­tig­het på 30 km/h. Far­kos­ten kan an­vänds i tre oli­ka lä­gen. I ”scoo­ter­läget” kan en ryggsäck fäs­tas på styr­stång­en och te­le­fo­nen på det upp­fäll­ba­ra sty­ret för att vi­sa vägen. Has­tig­he­ten re­gle­ras då via fjärr­kon­trol­len på hand­ta­get. Med sty­ret ned­fällt i ”sport­lä­ge” re­gle­rar fö­ra­ren has­tig­he­ten ge­nom en fjärr­kon­troll i han­den. I ett tred­je lä­ge fun­ge­rar boar­den som trans­port­lös­ning för ba­gage el­ler shop­ping­ba­gar. Med tråd­lös an­slut­ning till en smartp­ho­ne el­ler smar­t­watch, föl­jer boar­den då au­to­ma­tiskt sin äga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.