Cool Po­lo med vas­sa ra­cing­e­gen­ska­per

Allt Om BILAR - - Dröm bilen - DA­VID JA­KOBS­SON

Volks­wa­gen Po­lo R WRC är rik­tigt pigg re­dan som ori­gi­nal – två­li­tersmo­torn från Golf GTI ger 220 häs­tar och den lil­la bi­len gör 0–100 km/h på drygt sex se­kun­der. Men nu kom­mer en än­nu vär­re ver­sion. Det är en tysk trim­fir­ma som skrämt upp ef­fek­ten till he­la 420 häs­tar. Det är mer än i Volks­wa­gens täv­lings­bil.

Volks­wa­gen Po­lo R WRC är en bil som bygg­des i en be­grän­sad se­rie, ba­ra 2 500 ex­em­plar to­talt. Och det här är bi­lar som im­po­ne­rar på många, in­te minst på oss. När vi prov­kör­de gil­la­de vi bland an­nat det pig­ga sport­chas­sit, den skar­pa styr­ning­en – och kraf­ten i två­li­tersmo­torn.

Tys­ka Wim­mer Renns­port­te­ch­nik ver­kar dock in­te va­ra li­ka nöj­da med mo­torn på 220 häst­kraf­ter och 350 Newton­me­ter. De har näm­li­gen fått för sig att gö­ra den här lil­la pre­stan­da­bi­len än­nu snab­ba­re.

Tack va­re bland an­nat en an­nan tur­bo, en ef­fek­ti­va­re bräns­le­pump, en ny ladd­lust­ky­la­re och ett nytt av­gas­sy­stem lyc­kas den tys­ka fir­man pres­sa fram 420 häs­tar och 480 Nm ur två­li­tersmo­torn. Allt­så he­la 200 häs­tar mer än i ori­gi­nal­bi­len – och 100 mer än i den Po­lo som Volks­wa­gen täv­lar med i WRC.

Topp­far­ten anges till 280 km/h, någ­ra ac­ce­le­ra­tions­siff­ror har dock in­te kom­mu­ni­ce­rats. An­led­ning­en kan va­ra att det lär va­ra svårt att få ner ef­fek­ten i bac­ken ef­tersom bi­len fort­fa­ran­de ba­ra drivs med fram­hju­len. Vill man nju­ta mer av all den här ex­tra ef­fek­ten er­bju­der Wim­mer ock­så chas­si­upp­da­te­ring­ar med bland an­nat and­ra stöt­däm­pa­re och fäl­gar som ska gö­ra det lät­ta­re att få ner kraf­ten i bac­ken.

Mo­torupp­da­te­ring­en kos­tar när­ma­re 100 000 kro­nor. Och vill man upp­da­te­ra chas­sit kos­tar det så klart ex­tra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.