Ki­ne­sisk el­bil ut­ma­nar Tes­la – med topp­fart på 210 km/ h

Allt Om BILAR - - Dröm bilen - DA­VID JA­KOBS­SON

Tes­la slog he­la bil­värl­den med häp­nad när de lan­se­ra­de sin Mo­del S. Men nu ra­dar kon­kur­ren­ter­na upp sig för att ge sig in i le­ken. Och de kom­mer från al­la möj­li­ga håll i värl­den. Bland an­nat vill ki­ne­sis­ka Le Eco ge sig i kast med att byg­ga en Teslaut­ma­na­re. Och de har re­dan vi­sat upp sin kom­man­de mo­dell LeSee.

Än så länge är de­tal­jer­na in­te kän­da, men topp­far­ten ska lig­ga runt 210 km/h. Bi­len är en fy­ra­dör­rars­se­dan och för­armil­jön i LeEco LeSee sak­nar helt knap­par. All kom­mu­ni­ka­tion med bi­len sker via skär­mar och via röst­styr­ning. Rat­ten är in­fälld och fälls ut när fö­ra­ren har satt sig på plats.

LeEco LeSee ska en­ligt fö­re­ta­get ha själv­kö­ran­de funk­tio­ner med för­må­ga att han­te­ra sig själv i vis­sa si­tua­ti­o­ner. Bi­len kan lad­das tråd­löst, ex­akt hur har in­te kom­mu­ni­ce­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.