Svenskt skogs­av­fall ska bli ny ben­sin

Allt Om BILAR - - Alltombilar - DA­VID JA­KOBS­SON

Ny mil­jö­vän­lig ben­sin ska till­ver­kas av svensk trä­flis. De svens­ka fö­re­ta­gen Se­kab, Sve­askog och Pre­em in­le­der ett sam­ar­be­te för att ta fram det nya bräns­let, som ska fun­ge­ra i helt van­li­ga mo­to­rer. – Skogs­rå­va­ra kom­mer att spe­la en av­gö­ran­de roll i den grö­na om­ställ­ning­en och över­gång­en till ett fos­sil­fritt sam­häl­le, sä­ger Ann-Britt Ed­fast, FoU­chef på Sve­askog. Rå­va­ran ba­se­ras på res­ter från skogs­in­du­strin, till ex­em­pel såg­spån och grot. Bi­orå­va­ran om­vand­las till soc­kerar­ter, som i sin tur om­vand­las till iso-ok­tan.

DA­VID JA­KOBS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.