Ef­ter­ly­ser fak­ta om vät­gas och el

Allt Om BILAR - - Brev -

Det skul­le va­ra kul att ve­ta hur myc­ket el det går åt till att fram­stäl­la vät­gas. Vad jag för­står så går det åt en stor mängd till det­ta. I en el­bil så går ström­men di­rekt till bat­te­ri­et för att se­dan dri­va el­mo­torn. Ver­kar va­ra en om­väg att pro­du­ce­ra vät­gas med el för att se­dan lå­ta vät­ga­sen gö­ra el igen.

När vi tes­tar de all­ra ny­as­te bi­lar­na så är det svårt att gö­ra en be­räk­ning av vär­de­minsk­ning­en. Allt som of­tast finns det in­te ens svens­ka pri­ser på bi­lar­na som vi tes­tar. Men när vi gör tester av be­gag­na­de bi­lar så tar vi ab­so­lut hän­syn till vär­de­minsk­ning­en. För många år se­dan bru­ka­de vi gö­ra sto­ra ge­nom­gång­ar av bi­lar­nas fak­tis­ka mil­kost­nad ef­ter 6000 mil (tre år). Men vi märk­te att när vi sat­te de här bud­ska­pen på löp­se­deln så sjönk tid­nings­för­sälj­ning­en. Bi­lä­gar­na vil­le helt en­kelt in­te ve­ta hur dyrt det egent­li­gen var att kö­ra med de­ras Vol­vo, Volks­wa­gen och BMW. Re­dan då hand­la­de det om mil­kost­na­der på 50 kro­nor el­ler mer – in­klu­si­ve vär­de­minsk­ning­en. Det vil­le bi­lä­gar­na in­te bli påmin­da om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.