In­te så mil­jö­vän­li­ga

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej. När man kol­lar på för­bruk­ning på många hy­bri­der så ser man klart på hur myc­ket ökad vikt kos­tar. Som ett ex­em­pel, min Octa­via drar 0,55–0,65 li­ter/mil (ben­sin) och jag skul­le tro att en jämn­stor bil som till ex­em­pel Lex­us 300h drar pre­cis li­ka myc­ket trots bat­te­ri­er. Det skil­jer nog ca 400–500 kg i vikt. Men ing­en pra­tar om att bi­lar­na blir allt tyng­re? För att in­te ta­la om SUV med fyr­hjuls­drift, hög vikt och högt luft­mot­stånd. Bi­lar som las­tar som en Golf och väger näs­tan 2 ton. Typ Q3, X3 och XC60, rent van­vet­tigt med den­na ty­pen tunga och oprak­tis­ka bi­lar. Ha­de de gått på ben­sin ha­de de dra­git näs­tan 1 li­ter/mil. Men ing­en är i dag kri­tisk till den­na onö­di­ga ut­veck­ling där bil­till­ver­ka­re ver­kar täv­la om att gö­ra den mest bi­sar­ra bi­len med högs­ta ut­släp­pen.

JAN-ERIK:

Mag­nus

Jo, vi för­sö­ker allt att kri­ti­se­ra. Vi skrev ock­så ny­li­gen om Fi­ats mo­tor­chef som me­na­de att hy­brid­bi­lar­na blir de som tar all­ra mest stryk i de nya reg­ler­na för mät­ning av för­bruk­ning i verk­li­ga för­hål­lan­den. Där och då kom­mer det att sy­nas hur myc­ket de drar och att de in­te är så mil­jö­vän­li­ga som många tror. Det kan ock­så kom­ma att på­ver­ka stor­le­ken på bi­lar­na ef­tersom vik­ten blir mer av­gö­ran­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.