625-702 MIL

Allt Om BILAR - - Intervju -

KOST­NA­DER: Inga kost­na­der för­u­tom bräns­le. DET­TA HAR HÄNT: Vår lång­test­bil har nå änt­li­gen fått si­na sommardäck mon­te­ra­de. I sam­band med mon­te­ring­en kol­la­des ock­så den au­to­ma­tis­ka däcktryck­sö­ver­vak­ning­en av Mitsubishis me­ka­ni­ker - en ma­nö­ver som tar cir­ka fem mi­nu­ter men som krävs när bi­len ska få helt nya däck. Med som­mar­däc­ken på la vi di­rekt mär­ke till att den nya upp­da­te­ra­de Out­lan­dern är tys­ta­re i ku­pén jäm­fört med sin fö­re­gång­a­re.

plug­gin­hy­bri­der­na kom­mer att få hög­re för­bruk­ning. Här i Sve­ri­ge vän­tar vi ock­så på reg­ler­na som ska bör­ja gäl­la i ja­nu­a­ri 2017, det skul­le va­ra bra att bör­ja där, fort­sät­ter Lot­ta.

I Sve­ri­ge finns oli­ka för­slag på ett så kal­lat bonus-ma­lus-sy­stem och i bå­de vår­bud­ge­ten och de fö­re­slag­na bud­ge­ten för 2017 fanns vis­sa in­slag av ned­skriv­ning av för­månsvär­de för el­bi­lar och ladd­hy­bri­der. Men bud­ge­ten ska god­kän­nas av riks­da­gen.

Re­ge­ring­en har ock­så en ut­red­ning på gång som ska pre­sen­te­ra si­na tan­kar om ett bonusma­lus-sy­stem. Räk­na med att det blir de­batt om ut­red­ning­ens för­slag - oav­sett hur det ser ut. För­sla­get ska lig­ga till grund för skat­te­reg­ler från och med 2017.

TEXT OCH FOTO: JAN-ERIK BERG­GREN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.