Bu­rar – tänk på det här

Allt Om BILAR - - Hund I Bilen -

Det finns många oli­ka hund­bu­rar på mark­na­den. Här finns en­kel­bu­rar som tar upp hal­va ba­ga­geut­rym­met, el­ler dub­bel­bu­rar som tar upp he­la ut­rym­met. Här hit­tar man ock­så spe­ci­al­bygg­da bu­rar an­pas­sa­de för de fles­ta kom­bi­mo­del­ler från Au­di till Vol­vo. Det vik­ti­gas­te med en hund­bur är att den är sta­bil och kla­rar på­frest­ning­ar­na vid en even­tu­ell olycka. En bra hund­bur bör ock­så ha en öpp­nings­bar luc­ka i fram­de­len av bu­ren då det­ta har en

vä­sent­lig be­ty­del­se om man skul­le bli påkörd bak­i­från och den van­li­ga bur­dör­ren och/el­ler bak­luc­kan bli­vit ska­dad och in­tryckt.

Det finns oli­ka sor­ters hund­bu­rar bygg­da i stål, alu­mi­ni­um el­ler i tyg – de se­na­re så kal­la­de can­vas­bur. En can­vas­bur pas­sar en li­ten hund, el­ler en katt, för­de­len är att man kan bä­ra dju­ret i bu­ren. Nack­de­len är att det kan va­ra trångt och att dju­ret in­te ser så bra ut ge­nom nät­si­dor­na. Stål- och alu­mi­ni­um­bu­rar är sta­bi­la. Vad man dä­re­mot bör und­vi­ka är de hop­fäll­ba­ra så kal­la­de ut­ställ­nings­bu­rar­na som in­te kla­rar en even­tu­ell olycka ut­an istäl­let kan ska­da hun­den. Nack­de­len med stål- och alu­mi­ni­um­bu­rar är att de kan va­ra skram­li­ga. Det är of­ta li­te mec­kigt att få dit bu­ren som ska

GRIND. Va­ri­ocage har en rad grin­dar och sä­ker­hets­nät att väl­ja mel­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.