SELE.

Allt Om BILAR - - Hund I Bilen -

säk­ras med spänn­band el­ler lik­nan­de. Det gör att man ogär­na tar ur den då den in­te an­vänds. Fler­ta­let hund­bu­rar går att lå­sa. När man stan­nar kan man ha bak­luc­kan öp­pen, ut­an att vov­ven smi­ter iväg.

Hur stor ska då en bra hund­bur va­ra? Ti­di­ga­re ha­de djur­skydds­myn­dig­he­ten reg­ler, råd och mått för en hund­bur. Nu när myn­dig­he­ten upp­hört gäl­ler inga reg­ler läng­re. Men man bör se till att hun­den kan stå upp med god mar­gi­nal till bur­ta­ket, samt kan lig­ga ned med gott om plats.

Lik­som nya bi­lar krock­testas (Eu­ro NCAP) görs även det­ta med hund­bu­rar. Krock­tes­ter­na ut­förs hos SP Sve­ri­ges Tek­nis­ka Forsk­nings­in­sti­tut i en­lig­het med de­ras test­me­tod SPCT

(Sa­fe Pet Crash Test) – det en­da testet av trans­port­bu­rar för hund och and­ra säll­skaps­djur som ut­förs av ett obe­ro­en­de tes­tin­sti­tut.

Testet om­fat­tar fron­talkrock, påkör­ning bak­i­från samt volt­ning, så kal­lad roll-over. Va­ri­ocage kla­rar samt­li­ga des­sa med be­röm god­känt.

Bil­bäl­tet fästs ge­nom se­len. För ökad kom­fort och sä­ker­het har den bred och vad­de­rad bröst­plat­ta. Pris 129 kro­nor (Ju­la).

»Vis­sa hun­dar kan bli åk­sju­ka. Det­ta går att trä­na bort, men det har vi­sat sig att åk­sju­ka hun­dar mår bätt­re när de har ett be­grän­sat ut­rym­me att va­ra på.«

be­grän­sat ut­rym­me att va­ra på. I hund­bu­ren har hun­den ock­så ett bra stöd då bi­len sväng­er, brom­sar och ac­ce­le­re­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.