Volvos nya lyx­in­red­ning – kal­lar det för konst

Vol­vo är nöj­da med sitt in­te­ri­ör­kon­cept Vol­vo S90 Ex­cel­lence. Så pass nöj­da att de vill kal­la det för konst. Nu vi­sar man upp sitt verk – en skulp­tur som ba­se­ras på in­te­ri­ö­ren.

Allt Om BILAR - - Nyheter - TEXT: DA­VID JA­KOBS­SON

VOL­VO CARS VI­SAR upp ett konst­verk ba­se­rat på in­te­ri­ö­ren i nya Vol­vo S90 Ex­cel­lence, Vol­vo Cars lyx­ver­sion av mo­del­len. Här vi­sas hur kon­cep­tet Lounge con­so­le skul­le kun­na se ut i lyx­bi­len S90 Ex­cel­lence.

– Vi fick så myc­ket po­si­ti­va re­ak­tio­ner på vårt förs­ta Lounge con­so­le con­cept i Vol­vo XC90 att vi vil­le ta ett steg när­ma­re verk­lig­he­ten i en S90 Ex­cel­lence in­te­ri­ör. Med den här in­te­ri­ö­ren har vi ve­lat gö­ra ett konst­verk, en skulp­tur. Många av vå­ra kon­cept har vi se­dan gjort verk­lig­het av, sä­ger Ro­bin Pai­ge, vice pre­si­dent för In­te­ri­or De­sign på Vol­vo Cars.

Det är bak man vill sit­ta i det här kon­cep­tet. Här finns näm­li­gen ny­ut­veck­la­de sä­ten som ska va­ra yt­terst be­kvä­ma. Mitt­kon­so­len kom­mer med de­tal­jer som mugg­hål­la­re med bå­de vär­man­de och ky­lan­de funk­tion, ljud­sy­stem, mas­sage och en stor mul­ti­me­di­askärm. I det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.