Det på­stås av de som var där, att nio av tio bi­lar var en Fi­at 500. Året var 1960 och plat­sen – var som helst i Ita­li­en.

Allt Om BILAR - - Klassikern -

MEL­LAN 1957, DÅ den lil­la Fi­a­ten in­tro­du­ce­ra­des, och 1975 var Fi­at 500 en suc­cé med 3,5 mil­jo­ner sål­da bi­lar. Det fanns ock­så en hel rad mo­di­fi­e­ra­de – till och med ra­ce­pre­pa­re­ra­de – och rik­tigt vas­sa 500 som till ex­em­pel Fi­at 500 Abarth el­ler Steyr-Puch. Men van­li­gast var an­nars den or­di­nä­ra Fi­at 500 som in­te gjor­de mer än 95 km/tim, hur gär­na man än vil­le.

I stads­tra­fik var och är 500 ide­a­lisk och kvick, med di­rekt styr­ning och den lil­la två­cy­lind­ri­ga mo­torn som kax­igt putt­ra­de på med si­na 13 häst­kraf­ter.

– FRÅN BÖR­JAN ha­de jag två Fi­at 500 men jag sål­de av den säm­re och re­no­ve­ra­de den här i stäl­let, sä­ger Fi­at-äga­ren Tom­my.

Lac­ken är den­sam­ma se­dan många år och är så där la­gom brukssli­ten som den ska va­ra. Nytt är stöt­fång­a­ren och suff­let­ten som Tom­my lät sy upp med den gam­la som mall. Det är in­te är förs­ta gång­en jag sit­ter i en så­dan här li­ten bil, då min mam­ma hann av­ver­ka tre styc­ken Fi­at 500 fram till 1970-ta­let. Det kun­de ha bli­vit en fjär­de, om Fi­at 500 fort­fa­ran­de ha­de sålts i Sve­ri­ge.

De fel­häng­da dör­rar­na, med dörr­gång­jär­nen i bak­kant, är in­te så dum­ma då man lätt tar sig in i och ur den lil­la bi­len. Vad som se­dan kan hän­da om en dörr skul­le gå upp i fart törs jag in­te ens tän­ka på. Rat­ten känns ovan­ligt stor och bakom den tro­nar det en­da in­stru­men­tet – has­tig­hets­mä­ta­ren. Jag drar ut cho­ke-spa­ken på gol­vet mel­lan fram­sä­te­na och vri­der om tänd­nings­nyc­keln, var­på jag drar i den and­ra spa­ken – star­ten. Den lil­la två­cy­lind­ri­ga luft­kyl­da mo­torn bak slam­rar ljud­ligt i gång. När de två cy­lind­rar­na kom­mit nå­gorlun­da i takt läg­ger jag i et­tans väx­el och bak­hju­len dri­ver på.

UN­DER DE ÅR min fa­milj (el­ler sna­ra­re min mam­ma) kör­de Fi­at 500 ha­de vi lant­stäl­le i Skå­ne. Var­je som­mar kör­de mam­ma från Stock­holm till Äng­el­holm i den full­pac­ka­de Fi­at 500:an med vår hund me­dan res­ten av fa­mil­jen åk­te Ja­gu­ar. Men varen­da gång – det slog ald­rig fel – par­ke­ra­de mam­mas Fi­at 500 ofri­vil­ligt i den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.