Mind­re än jag minns

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Det har gått 40 år se­dan jag se­nast prov­kör­de en Fi­at 500. Bi­len är de­fi­ni­tivt mind­re än jag kom­mer ihåg. Den lå­ter mer än det går men det är kul. Kör man på lands­väg finns här en fi­ness, hand­gas, som är en ”pin­ne” som man kan dra ut och stäl­la in det ga­spå­drag för den has­tig­het man vill ha. En gam­la ti­ders fart­hål­la­re skul­le man kun­na sä­ga. I en så­dan här li­ten bil känns allt så nä­ra… Li­te obe­hag­ligt nä­ra då det slår mig att ben­sin­tan­ken lig­ger där fram­me in­un­der hu­ven – i prin­cip i mitt knä.

Ljud­vo­ly­men in­ne i bi­len är gans­ka hög och spe­ci­ellt ljud­lig är väx­ellå­dan och jag får va­ra gans­ka be­stämd vid väx­ling. Gång­en är li­te stud­sig och fram­hju­len re­a­ge­rar på al­la ojämn­he­ter i väg­ba­nan vil­ket känns i rat­ten. Un­der de år Fi­at 500 till­ver­ka­des så öka­de häst­kraftsan­ta­let från 13 hk upp till 22 hk 1975. När jag kör den här Nu­o­va 500 från 1959 räc­ker de 13 häst­kraf­ter­na mer än väl. Vad man ald­rig upp­gra­de­ra­de på 500 var trum­brom­sar­na som var och för­blev de­sam­ma ge­nom al­la år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.