Var­för så svårt att be­sik­ta ut­om­lands?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

4Var­för god­tar in­te Sve­ri­ge be­sikt­ning­ar ge­nom­för­da i till ex­em­pel Spa­ni­en? Är det ba­ra en peng­afrå­ga? Var­för skul­le spansk be­sikt­ning va­ra av läg­re kva­li­tet än svensk?

Hå­kan Sand­ström MOR­GAN: Ett for­don som är re­gi­stre­rat i Sve­ri­ge kan in­te gö­ra en kon­troll­be­sikt­ning i ett an­nat EUland och där­ef­ter till­go­do­räk­na den som en god­känd kon­troll­be­sikt­ning i Sve­ri­ge en­ligt gäl­lan­de svensk lag­stift­ning. Den som kon­troll­be­sik­tar svenskre­gi­stre­ra­de for­don måsta va­ra kon­trol­le­rad och ac­kre­di­te­rad av den stat­li­ga myn­dig­he­ten Swe­dac (Sty­rel­sen för ac­kre­di­te­ring och tek­nisk kon­troll). Som jag kän­ner till det så är det ing­et land i EU som god­kän­ner och re­gi­stre­rar en kon­troll­be­sikt­ning som är ut­förd i ett an­nat EU-land. Det hand­lar in­te om peng­ar ut­an det är län­der­na in­om EU som än­nu in­te kom­mit över­ens i den­na frå­ga. Det har förts dis­kus­sio­ner i många år om att ska­pa en ny EU- da­ta­bas där län­der­na in­om EU ska kun­na rap­por­te­ra ut­fal­let från al­la kon­troll­be­sikt­ning­ar­na och där­i­från in­häm­ta den ak­tu­el­la in­for­ma­tio­nen. Som ku­ri­o­sa kan näm­nas att bi­lar re­gi­stre­ra­de i del­sta­ten (kan­to­nen) Vaud i Schweiz un­der vis­sa för­hål­lan­den kan gö­ra en tra­fik­sä­ker­hets­kon­troll hos Bil­prov­ning­en och få den be­sikt­ning­en till­go­do­räk­nad som en god­känd kon­troll­be­sikt­ning i hem­lan­det Schweiz.

Ett lig­gan­de A4 på rat­ten är ett van­ligt sätt att be­döm­ma om en spric­ka på ru­tan skym­mer sik­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.