”Kör mi­na vän­ner lag­ligt?”

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Jag bor per­ma­nent i Spa­ni­en men har många svens­ka vän­ner som är bo­sat­ta här ne­re en­bart de­lar av året. De har en svenskre­gi­stre­rad bil som ald­rig be­sik­ti­gas i Sve­ri­ge. De åker vis­ser­li­gen hit till spans­ka ITV och be­sik­ti­gar men det är väl mer så att spans­ka ITV gör det för att kon­trol­le­ra att bi­len är ok. De har en svensk för­säk­ring dock en­bart halv­för­säk­ring. Det­ta har på­gått i många år. Min frå­ga är: Kör de lag­ligt och är de för­säk­ra­de om någon­ting hän­der?

Tack­sam för svar MOR­GAN: Di­na svens­ka vän­ner gör ing­et olag­ligt en­ligt svensk lag men en­ligt spansk lag ska den som bor i Spa­ni­en mer än sex må­na­der re­gi­stre­ra sin bil i Spa­ni­en. Hur de svens­ka för­säk­rings­bo­la­gen stäl­ler sig till frå­gan kan jag ty­värr in­te sva­ra på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.