Om be­sikt­ning i Tur­ki­et

Allt Om BILAR - - Besiktning -

5Jag und­rar: Om jag har min bil i Tur­ki­et med svenskt re­gi­stre­rings­num­mer och vill be­sik­ta bi­len – kan jag då be­sik­ta den i Tur­ki­et el­ler nå­gon­stans i Eu­ro­pa?

Sei­fo MOR­GAN: Ett for­don som är re­gi­stre­rat i Sve­ri­ge kan in­te gö­ra en kon­troll­be­sikt­ning i ett an­nat EU-land och till­go­do­räk­na den som en god­känd kon­troll­be­sikt­ning i Sve­ri­ge. Dä­re­mot så re­kom­men­de­rar jag att du gör en kon­troll­be­sikt­ning el­ler tra­fik­sä­ker­hets­kon­troll i det land som du be­fin­ner dig i så att du kan be­vi­sa att din bil in­te är tra­fik­far­lig om du rå­kar bli in­blan­dad i en tra­fi­ko­lyc­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.