Mys­tis­ka fel­med­de­lan­den

Allt Om BILAR - - Mekanikern - JO­NAS CARLS­SON

3Jag har ett pro­blem med min Re­nault Scé­nic 2007 1.9dci. Bi­len kom­mer in i nå­got fel­sä­kert lä­ge när jag lig­ger i cir­ka 100 kilo­me­ter i tim­men. Får ett fel­med­de­lan­de som sä­ger ”check in­jec­tion” och bi­len tap­par kraft. Stäng­er jag se­dan av bi­len och star­tar igen så går den och med­de­lan­det är bor­ta, men det kom­mer till­ba­ka igen när jag lig­ger i över 100 kilo­me­ter i tim­men. Nu har jag haft bi­len in­ne på en ser­vice (Me­ko­no­men) och de läs­te ut ett fel­med­de­lan­de, P242ATemp-sen­sor, men jag har se­dan själv ta­git hjälp av en kom­pis som läst av föl­jan­de med­de­lan­de: DF652, krets tem­pe­ra­tur­gi­va­re fö­re tur­bin, kort­slu­ten till plus el­ler av­brott, in­ter­mit­tent. Är det gi­va­ren fö­re tur­bon (MAF) el­ler är det en gi­va­re för av­gas­tem­pe­ra­tur? Kan det va­ra sam­ma gi­va­re? Niclas JO­NAS: Hej Niclas Det kan ab­so­lut va­ra sam­ma gi­va­re. P-ko­den är uni­ver­sell och går att ap­pli­ce­ra på (näs­tan) al­la bi­lar me­dan DF652 är Re­naults över­sätt­ning av den ko­den. Gis­sar jag. Det lå­ter som ett och sam­ma fel fast på två oli­ka ”språk”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.