Hos­tig mo­tor

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

5Jag har en V70 tf 2,0 2012. Den har nu gått 28 000 mil. Ef­ter 25 000-mi­la­ser­vicen, som kos­ta­de 27 000 kror­nor, går bi­len myc­ket då­ligt. Fe­let vi­sar sig när jag ga­sar för myc­ket vid has­tig­he­ter kring 80–100 kilo­me­ter i tim­men på högs­ta väx­eln. Om jag då ger nå­got för myc­ket gas hos­tar mo­torn till, och om jag fort­sät­ter ga­sa tänds mo­tor­block­slam­pan och jag blir tvung­en att stan­na bi­len och stänga av mo­torn. Den mås­te få ex­akt rätt gas­mängd vid de höga has­tig­he­ter­na. Varv­ta­let lig­ger då kring 2 000 rpm. Bi­len har för­ut tan­kats på eta­nol, men nu en­bart på ben­sin. Jag tyc­ker den må­hän­da går nå­got bätt­re vid 98 ok­tan, men fe­let finns även där. Ola JO­NAS: Hej Ola. Det kan va­ra pro­blem med igensat­ta spri­da­re på grund av eta­no­len. Tes­ta att slå på ett me­del i tan­ken som mot­ver­kar det­ta. Det finns oli­ka sor­ter hos fle­ra oli­ka bil­dels­bu­ti­ker. Hjäl­per in­te det­ta mås­te bi­len in på en fel­sök­ning.

Re­nault Sce­nic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.