Har USA dik­ta­tor­so­nens mys­tiskt för­svun­na sport­bil?

En för­svun­nen ill­gul pär­la. Det är den­na uni­ka BMW 635CSi –med kopp­ling­ar till bå­de dik­ta­to­rer, mord och krig. Här är den spän­nan­de histo­ri­en.

Allt Om BILAR - - Mingel - BENGT ISAKSSON

BI­LEN TOGS FRAM av den be­röm­da tys­ka Porsche-trim­ma­ren Uwe Gem­bal­la i bör­jan av 1980ta­let. Han var känd för att si­na myc­ket spek­ta­ku­lä­ra om­gör­ning­ar av bi­lar. Och den­na gång lev­de han verk­li­gen upp till sitt ryk­te. Den ill­gu­la ytt­re fär­gen kom­plet­te­ra­des med bland an­nat en tv-skärm, avan­ce­rad ste­re­o­an­lägg­ning samt fy­ra lyx­i­ga och juster­ba­ra Reca­ro-sä­ten in­ne i ku­pén. Un­der bi­len fanns 9-tums­däck fram och 13-tums­däck bak. Gem­bal­la sat­te ock­så på sty­va stöt­däm­pa­re och fy­ra flam­man­de av­gas­rör.

Den mo­di­fi­e­ra­de bi­len sål­des 1985 till en man från För­e­na­de ara­be­mi­ra­ten för 1 280 000 kro­nor. Se­dan dröj­de det till 2003 in­nan bi­len dök upp igen. Då ha­de den ham­nat i kri­gets Irak. Den stod ut­an­för Uday Hus­se­ins re­si­den­spa­lats. Han var son till den ira­kis­ka dik­ta­torn Sad­dam Hus­se­in. Men hur Uday Hus­se­in fick tag i bi­len för­täl­jer in­te histo­ri­en.

Det var en ame­ri­kansk sol­dat som fång­a­de BMW:n på bild i slu­tet av Gulf­kri­get. Vad som se­dan hän­de med bi­len är okänt. Den har va­rit spår­löst för­svun­nen se­dan 2003. Dess ska­pa­re Uwe Gem­bal­la gick dä­re­mot ett grymt öde till mö­tes. Han mör­da­des i Syd­af­ri­ka 2010 un­der en af­färs­re­sa. Krop­pen hit­ta­des in­sla­gen i plast in­till en mo­tor­väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.