Aston Mar­tin har över­träf­fat sig själ­va

Allt Om BILAR - - Innehall - DA­VID JA­KOBS­SON

Aston Mar­tin är kän­da för att byg­ga myc­ket vack­ra bi­lar och har i de­cen­ni­er le­ve­re­rat den ena skön­he­ten ef­ter den and­ra. DB5, DB7, One-77… Många av till­ver­ka­rens bi­lar har kal­lats ”värl­dens vack­ras­te”. Men frå­gan är om man in­te nu, med hjälp av Za­ga­to, är på väg att över­träf­fa sig själ­va – tit­ta på de förs­ta bil­der­na av Aston Mar­tin Vanquish Za­ga­to Con­cept!

Brit­tis­ka Aston Mar­tin har un­der många år haft ett nä­ra sam­ar­be­te med den ita­li­en- ska form­ska­pa­ren Za­ga­to. Och nu vi­sas det se­nas­te re­sul­ta­tet av det­ta sam­ar­be­te upp på Con­cor­so d´Ele­gan­za Vil­la d´Es­te, ett event där be­sö­ka­re får nju­ta bå­de av fan­tas­tis­ka bi­lar ur histo­ri­en och kom­man­de lyx­mo­del­ler och fram­tids­vi­sio­ner från sto­ra till­ver­ka­re.

Aston Mar­tin Vanquish Za­ga­to Con­cept är helt byggd i kol­fi­ber. Och för att få ner an­ta­let syn­li­ga skar­var har man ar­be­tat med sto­ra pa­ne­ler. Za­ga­to har ock­så satt sin sig­na­tur på bi­len ge­nom att tillex­em­pel för­se den med run­da bak­ljus och det ”bubb­lan­de” ta­ket. Här ser vi ock­så back­speg­lar som på­min­ner om de från mo­del­len One-77.

Aston Mar­tin Vanquish Za­ga­to Con­cept har fått en V12-mo­tor som upp­ges le­ve­re­ra 600 häs­tar. Någ­ra pre­stan­da upp­ges in­te, det finns hel­ler ing­en in­for­ma­tion om huruvi­da den kom­mer att sät­tas i se­rie­pro­duk­tion el­ler in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.