Su­per­vass Mustang får lyx­ig in­red­ning

Allt Om BILAR - - Innehall - ALEX­AN­DER OLWAN

Räc­ker in­te häs­tar­na i Mustang­en till? Då kan du skic­ka den till Shel­by för väss­ning. De­ras värs­ta bil till dags da­to är ba­se­rad på för­ra ge­ne­ra­tio­nens ­Mustang GT500 och pum­par ut 671 häst­kraf­ter ur V8-mo­torn på 5,8 li­ter.

När Shel­by är fär­di­ga med bi­len ger den his­nan­de 862 häst­kraf­ter. Utö­ver mo­torn är chas­sit upp­gra­de­rat med ny fjäd­ring, väx­ellå­dan är ut­bytt mot en kort­sla­gig ma­nu­ell ra­cing­lå­da, kyl­ning­en är för­bätt­rad och av­gas­sy­ste­met har stör­re rör som an­das bätt­re.

I USA kos­tar det en bit över 250 000 kro­nor att för­vand­la sin GT500 till en Shel­by GT500 Su­per Sna­ke.

Nu har bul­ga­ris­ka in­te­ri­ör­spe­ci­a­lis­ter­na Vil­ner ta­git yt­ter­li­ga­re ett steg – och för­vand­lat en Su­per Sna­ke till en tvät­täk­ta lyx­bil, la­gom till Vil­ners 20-års ju­bi­le­um.

Det är en ru­mänsk kund som be­ställt en full­stän­dig re­ma­ke av in­te­ri­ö­ren. Allt på in­si­dan är nytt med un­dan­tag av det sil­ver­fär­ga­de in­läg­get i in­stru­ment­pa­ne­len, dörr­hand­ta­gen och väx­elspaksknop­pen.

Kläd­seln är ut­bytt mot bei­ge lä­der och svart al­can­ta­ra, de­ko­rin­läg­gen är i högglanslac­ke­rad kol­fi­ber. I ba­ga­get läm­nar Vil­ner två handsyd­da week­end­väs­kor. Ba­ra 500 ex­em­plar av Shel­by GT500 Su­per Sna­ke är bygg­da – och den här bi­len är en av värl­dens mest ex­klu­si­va Mustang­er. Hur myc­ket den ru­mänske kun­den fick be­ta­la för ka­la­set av­slö­jas in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.