Klas­sis­ka BMW-mo­del­len hyl­las med

Allt Om BILAR - - Innehall -

”Ex­akt för 50 år se­dan kick­star­ta­de 02-bi­lar­na en era av fram­gång för BMW. Den kom­pak­ta cou­pen är en av bi­lar­na som gjort BMW till fö­re­ta­get det är i dag”, sä­ger BMW:s de­sign­chef Adrian van Hooy­donk i ett press­med­de­lan­de. ”2002 var topp­mo­del­len och var den förs­ta se­ri­e­till­ver­ka­de bi­len nå­gon­stans i Eu­ro­pa som an­vän­de tur­bo­tek­no­lo­gi. Den eta­ble­ra­de cou­pen som en rik­tig sport­bil”.

Nu hyl­las den klas­sis­ka BMW-mo­del­len med 2002 Hom­mage. Bi­len – i grun­den den lil­la vas­sa cou­pen M2 – är en mo­dern tolk­ning av den 50 år gam­la klas­si­kern.

Bi­len är låg, kom­pakt och till­sam­mans med ”haj­no­sen” är bi­len tänkt att ge ett mäk­tigt och spor­tigt in­tryck. Sto­ra spoi­lers bå­de i fören och i ak­tern ska ge bi­len max­i­malt mark­tryck i al­la si­tu­a­tio­ner.

Sek­tio­ner av hu­ven, ta­ket och bak- luc­kan har matt lack för att mins­ka blänk – en ra­cingre­fe­rens från förr. De bre­da skär­mar­na på 2002 Hom­mage är en blink­ning till ra­cing­ver­sio­ner­na av 2002 tur­bo som an­vän­de skärm­bred­da­re för att få plats med hju­len. I fron­ten ly­ser två enk­la strål­kas­ta­re – pre­cis som på ori­gi­na­let.

Un­der hu­ven sit­ter BMW:s nya ra­ka sexa på tre li­ter, och till­sam­mans med dubb­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.