Sty­lad Pri­us har fått en tuf­fa­re front

Allt Om BILAR - - Innehall - DA­VID JA­KOBS­SON

Den fjär­de ge­ne­ra­tio­nen av Toyo­ta Pri­us byggs på den nya platt­for­men GA-C, en platt­form som kom­mer att lig­ga till grund för att an­tal mo­del­ler från Toyo­ta fram­ö­ver. Till skill­nad från gam­la Pri­us är bi­len rätt späns­tig på vä­gen. Kom­for­ten har ock­så fått ett lyft jäm­fört med den för­ra ge­ne­ra­tio­nen.

De­sig­nen, där­e­mot, har in­te ta­gits väl emot i Eu­ro­pa. Kanske har det fun­ge­rat bätt­re i hem­lan­det Ja­pan. Nu har dock sty­ling­fir­man Wald satt klor­na i den nya hy­bri­den och har gjort ett för­sök att pif­fa till den.

För det förs­ta har bi­len sänkts – re­jält. Dess­utom har den för­setts med sto­ra hjul som knap­past tillå­ter spe­ci­ellt myc­ket i fjäd­rings­väg. Walds Toyo­ta Pri­us har ock­så för­setts med en or­dent­lig dif­fu­sor och med en om­ar­be­tad front som för ­tan­kar­na till en su­persport­bil.

Nå­gon su­persport­bil är dock in­te den­na Pri­us, tek­ni­ken un­der ska­let är oför­änd­rat. Det be­ty­der fort­fa­ran­de ­blyg­sam­ma 122 häs­tar och en topp­fart på 180 häs­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.