El­bil dri­ven av ge­men­sam källa

Allt Om BILAR - - Brev -

Det är dels det fak­tum att Bil­bran­schen tjä­nar mind­re på el­bi­lar. Det är mind­re rör­li­ga de­lar i en el­bil så det blir fär­re re­serv­de­lar att säl­ja. Men det är nog fram­för allt mo­tor­jour­na­lis­ter­na som hel­ler vill ha mus­kel­bi­lar än klo­ka bi­lar. ”Top Ge­ar” vi­sar hur bil­till­ver­ka­re täv­lar om att byg­ga så snab­ba bi­lar som möj­ligt, vil­ket in­ne­bär att sä­ker­hets­de­tal­jer kas­tas ut för att få ned vikt och and­ra van­sin­nig­he­ter så att det i prak­ti­ken blir oan­vänd­ba­ra bi­lar som ba­ra kan kö­ras på ba­na. Mo­tor­jour­na­lis­ter­na har tryckt på så att vi nu har fa­mil­je­bi­lar med topp­has­tig­he­ten över 200 km/h. Jag me­nar att vi kon­su­men­ter tving­as be­ta­la 100 000 kro­nor för myc­ket för vå­ra bi­lar för far­tre­sur­ser och häst­kraf­ter det är olag­ligt att an­vän­da. Jag tror att det skul­le va­ra enkla­re för bil­till­ver­ka­re att byg­ga bräns­lesnå­la­re bi­lar om de in­te skall gå i över 200 km/h och kla­ra 0–100 på un­der sex se­kund er. Även el­bi­lar mark­nads­förs med höga topp­far­ter och våld­sam ac­ce­le­ra­tion. Det op­ti­ma­la vo­re om el­bi­lar drevs av en ge­men­sam el­käl­la, till ex­em­pel via in­duk­tion från vä­gen man kör på och det eg­na bat­te­ri­et an­vänds ba­ra på små­vä­gar. Vå­ra sto­ra vägar kun­de bli gi­gan­tis­ka sol­cel­ler. Jag har hört att man skall få en bonus på 60 000 kro­nor om man kö­per el­bil och då blir Tes­la 3 verk­li­gen in­tres­sant.

Stig Hag­berg Jag är rädd att du ger oss mo­tor­jour­na­lis­ter all­de­les för stor be­ty­del­se för bi­lar­nas ut­veck­ling. Men kun­der­na har tvärtom verk­li­gen dri­vit på för att få snå­la­re bi­lar med mind­re mo­to­rer. Pre­cis som el­bi­lar­na. Det Tes­la gjort är att vi­sa på ett stort in­tres­se och and­ra för­sö­ker nu hänga på.

JAN-ERIK:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.