Nå­got som al­la har gjort?

Allt Om BILAR - - Brev -

Jag läs­te din ar­ti­kel om av­gas­fus­ket och att man nu kan bör­ja miss­tän­ka att det är sys­te­ma­tiskt in­om he­la bran­schen. Jag ha­de en kon­sult som kol­le­ga i hös­tas, när rap­por­ter­na om Volks­wa­gen bör­ja­de kom­ma. Kon­sul­ten, som har en lång bak­grund in­om au­to­mo­ti­vebran­schen, kom­men­te­ra­de det­ta med att det var kons­tigt att ing­en ha­de kom­mit på det­ta för­rän nu. Det var en­ligt ho­nom up­pen­bart, när tek­ni­ker­na tog in en bil och tes­ta­de den i Saabs lab, att det­ta var nå­got som i stort sett al­la gjor­de – in­klu­si­ve de svens­ka till­ver­kar­na.

Gö­ran

JAN-ERIK:

Ja, jag är sä­ker på att så gott som al­la verk­li­gen gjort allt de kun­nat för att få ner för­bruk­ning­en ef­tersom re­gel­ver­ket va­rit minst sagt svagt. Men jag skul­le in­te vil­ja kal­la det med­ve­tet fusk ut­an mer att man gjort det som reg­ler­na tillå­tit. Glöm in­te att de som skri­vit reg­ler­na och de myn­dig­he­ter som är sat­ta att se till att de ef­ter­levs har va­rit väl­digt tand­lö­sa. Var­för vet jag in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.