Höj skrot­nings­er­sätt­ning­en!

Allt Om BILAR - - Brev -

Oav­sett hy­brid el­ler in­te så är nya bi­lar ­väl­digt snå­la, in­te sto­ra su­var med små el­mo­to­rer för reg­ler­nas skull. Det jag tyc­ker att de glömt bort är pre­mi­en för skrot­ning så vi får bort al­la gam­la bruks­bi­lar. Höj skrot­nings­er­sätt­ning­en istäl­let för att pre­mi­e­ra en­dast nya. Dess­utom skul­le vi för­mod­li­gen slip­pa al­la vrak som läm­nas på vägar och par­ke­ring­ar. De som tar ut till ex­em­pel en Tes­la för 713 000 kro­nor gör nog det än­då. Har du en skit­bil som de häm­tar gra­tis, men ut­an er­sätt­ning, så skul­le till ex­em­pel 5 000 i han­den loc­ka till skrot­ning.

Gö­ran

JAN-ERIK:

Ja, skrot­nings­pre­mie är ett bra sätt att få bort gam­la bi­lar. Men med rekord i ny­bils­för­sälj­ning­en så tror jag in­te att vår re­ge­ring läg­ger peng­ar på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.