De­gen mås­te in...

Allt Om BILAR - - Brev -

Hur många el­bi­lar tror du det be­hö­ver bli in­nan kilo­me­terskat­ten åter­in­förs? Det hand­lar en­bart om att de­gen mås­te in och så göm­mer man det­ta bakom hyck­le­ri­et om mil­jön. För­bjud ba­d­re­sor till Thai­land och in­ri­kes­flyg un­der 60 mil. Mot­sva­rar cir­kus 800 000 bi­lars års­ut­släpp! Hur kan man dess­utom blun­da för att vi kö­per ox­fi­lé från Nya Ze­e­land och bil­li­ga klä­der, till­ver­ka­de un­der för mil­jön och ar­be­ta­re un­der­må­li­ga för­hål­lan­den, från Syd­osta­si­en? Vart tog mil­jötän­ket vä­gen? Finns det nå­gon kvar som nytt­jar bi­len till an­nat än be­ho­vet av trans­por­ter? En och an­nan ve­te­ran­bil­sen­tu­si­ast un­dan­ta­gen och Rom­son må­lar bå­ten med gift­färg, MP riks­dags­män fly­ger(!) mel­lan Bromma och Ar­lan­da, allt för mil­jöns skull?

Regn­bå­ge

JAN-ERIK:

En glo­bal skatt på CO2 skul­le lö­sa en hel del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.