Bil­fir­mor­na är in­te snäl­la

Allt Om BILAR - - Brev -

Lä­ser di­na in­tres­san­ta ar­tik­lar an­gå­en­de pri­vat­le­a­sing. Du ser må­nads­kost­nad och så kal­lat rest­vär­de och så är allt gott och väl. Men man har en tred­je fak­tor med i åter­läm­nings­bi­ten, som du ald­rig näm­ner och det är att bil­fir­mor­na tes­tar bi­lar­na vid le­a­sing­pe­ri­o­dens ut­gång. Här är in­te bil­fir­mor­na snäl­la. Mins­ta lil­la fel taxe­ras. Jag har själv rå­kat ut för att bi­len räk­na­des ner många tu­sen­lap­par i testet vid in­läm­ning­en. Än­då räk­nar jag mig in i ska­ran av bil­vår­dan­de bru­ka­re.

Gert-Åke Pers­son

JAN-ERIK:

Det stäm­mer och jag har skri­vit om att det är vik­tigt att kon­trol­le­ra det här i av­ta­let – hur bi­len ska läm­nas tillbaka och i vil­ket skick den ska va­ra. Det är helt rätt att det här kan bli en dyr ex­traut­gift för den som in­te läst på av­ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.