KNUTSTORP/LE CASTELLET.

Volvo är nu till­sam­mans med Po­les­tar Cy­an Ra­cing mitt up­pe i en av si­na störs­ta mo­torsport­sats­ning­ar nå­gon­sin. Det hand­lar om den in­ter­na­tio­nel­la ra­cingse­ri­en WTCC, FIA World Tou­ring Car Cham­pi­ons­hip, där år av pla­ne­ring nu ska ge re­sul­tat och den sto­ra d

Allt Om BILAR - - Vm-drömmen - TEXT: DA­VID JA­KOBS­SON

DEN LÅNGA RE­SAN mot den hett ef­ter­trak­ta­de VM-ti­teln star­ta­de på Knutstorp. Det var kallt och i luf­ten ho­ta­de det snö­blan­da­de reg­net att stäl­la till det för Po­les­tar Cy­an Ra­cing som var på plats för en så kal­lad sha­ke down. Må­let var att hit­ta svag­he­ter i si­na bi­lar, så att de kan åt­gär­das in­nan WTCC-sä­song­en skul­le dra i gång. Det kom dock ing­en ne­der­börd att ta­la om och fö­ra­ren Fred­rik Ek­blom kun­de rul­la de all­ra förs­ta met­rar­na i sin nya ra­cer­bil, sin Volvo S60 Po­les­tar TC1.

Det finns myc­ket som kan gå fel när en ny ra­cer­bil kör för förs­ta gång­en och stäm­ning­en var bå­de spänd och ner­vös. Men den här gång­en fun­ge­ra­de allt och tea­met kun­de lät­tat jub­la och klap­pa i hän­der­na när de såg och hör­de sin ljus­blå täv­lings­bil ac­ce­le­re­ra ut från de­pån.

– Det är en av de bäs­ta da­gar­na i en ra­cer- fö­ra­res liv att få ta ut en helt ny ra­cer­bil på ba­nan. Den känns så otro­ligt väl­byggt och den är så fan­tas­tiskt fin just nu. Det är näs­tan overk­ligt att jag ska åka om­kring och kroc­ka med and­ra med den snart, sa Ek­blom ef­ter prov­tu­ren.

EF­TER ATT ÄVEN Thed Björk fått kö­ra sin bil på Knutstorp fick tea­met bråt­tom. Det var dags att lasta lång­tra­dar­na och be­ge sig sö­derut för de of­fi­ci­el­la tes­ter­na på Val-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.