PA­RIS.

In­ten­si­va lopp i stads­mil­jö, mi­ni­ma­la ut­släpp och möj­lig­het att själv på­ver­ka re­sul­ta­tet – så loc­kas publi­ken till den nya el­bils­se­ri­en For­mel E. När ALLT OM BI­LAR är på plats för att se ri­va­ler­na Lucas Di Gras­si och Sé­basti­en Bu­e­mi gö­ra upp i cen­tra­la Pa

Allt Om BILAR - - Elbilsracing -

FINANSMOGULEN Ri­chard Bran­son tror att For­mel E kan va­ra po­pu­lä­ra­re än For­mel 1 in­om fem år. Det är sto­ra ord från en man som onek­li­gen är par­tisk i må­let – med sitt fö­re­tag Vir­gin täv­lar han själv i den nya el­bils­se­ri­en. Men Bran­son har åt­minsto­ne rätt i att in­tres­set för spor­ten har växt re­kord­snabbt. På ba­ra en sä­song har täv­ling­ar­na fått stor upp­märk­sam­het av me­di­er och fö­re­tag som vill va­ra med och stöd­ja en täv­lings­form helt ut­an fos­si­la bräns­len.

Av allt att dö­ma har For­mel E ock­så gått hem hos publi­ken. När vi vand­rar fram över Pa­ris ga­tor dof­tar det folk­fest i luf­ten. På ba­ra en dag har ar­ran­gö­ren Fé­déra­tion in­ter­na­tio­na­le de l’au­to­mo­bi­le, el­ler FIA som den för­kor­tas, stängt av ga­tor­na kring sta­dens ar­mému­se­um och ska­pat en sling­rig ba­na byggd av be­ton­gre­fu­ger. De ska någ­ra av de fjä­der­lät­ta el­bi­lar­na snart få sma­ka på.

Fö­re lop­pet får vi chans att te­stå­ka ba­nan till­sam­mans med en pro­fes­sio­nell fö­ra­re. Un­der­la­get är ojämnt och det är svårt att in­te få li­te fjä­ri­lar i ma­gen när

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.