Last­bi­len som kör på egen hand

Last­bi­len kräng­er till li­te och bac­kar se­dan snyggt och ef­fek­tivt för att vän­da och kö­ra iväg. Jag sit­ter på pas­sa­ge­rar­si­dan och tit­tar på. Tit­tar rakt in i fram­ti­den.

Allt Om BILAR - - Nyheter - TEXT: JAN-ERIKI BERG­GREN FOTO: CICCI JON­SON

VI BEFINNER OSS vid en gam­mal flyg­han­gar vid Sä­ve ut­an­för Gö­te­borg. Här hål­ler Volvo till med en test­last­bil, en re­la­tivt van­lig FMX. Re­la­tiv för i hyt­ten finns en mas­sa kab­lar, knap­par och da­to­rer som i van­li­ga fall in­te finns i en FMX – i al­la fall in­te syn­ligt.

Det ovan­li­ga med den här last­bi­len är att den kör helt på egen hand. Den själv­kö­ran­de tek­ni­ken är li­ka en­kel som ge­ni­al. När jag åker med last­bi­len i den tänk­ta gru­van i bergrum­met tän­ker jag att den här tek­ni­ken re­dan bor­de fin­nas. Och så tän­ker vi om var­je tek­nik­språng som är na­tur­ligt, bra och nyt­tigt. Ett an­tal la­ser­ra­dar­sen­so­rer på last­bi­len har fång­at upp om­giv­ning­en och ri­tat en grov kar­ta över ”gru­van”. Ge­nom att kö­ra last­bi­len med fö­ra­re den tänk­ta sträc­kan har sen­so­rer­na ock­så byggt ett väg­nät in­ne i gru­van.

När det är gjort kan fö­ra­ren – som sit­ter ut­an­för bergrum­met och kan ma­nö­vre­ra fle­ra last­bi­lar – skic­ka last­bi­len till plat­ser i väg­nä­tet. Last­bi­len kan se­dan helt på egen hand kö­ra i gru­van. När jag sit­ter i kör last­bi­len en sväng för att si­mu­le­ra en last­ning och loss­ning.

Allt fun­ge­rar helt per­fekt och sen­so­rer­na kan kö­ra last­bi­len ige­nom trånga pas­sa­ger.

Volvo dri­ver ett pro­jekt till­sam­mans med Bo­li­den och re­dan in­om ett par år ska vi kun­na se en så­dan här lös­ning i verk­lig­he­ten.

– Vi be­hö­ver fort­fa­ran­de gö­ra en del tester, men tek­niskt sett är vi, som du själv sett, kla­ra, be­rät­tar Volvos tek­nik- och ut­veck­lings­chef Tor­björn Holmström.

Last­bi­len gung­ar till li­te när den stan­nar till vid in­gång­en till gru­van. Volvos tek­nik kan mon­te­ras på van­li­ga last­bi­lar och jag skul­le kun­na kö­ra iväg med just den här last­bi­len, på van­li­ga vägar.

Jan-Erik Berg­gren spa­nar in en ny själv­kö­ran­de last­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.