Chas­sit blev släp­vagn

Allt Om BILAR - - Besiktning -

2Har ett hus­vagn­schas­si från 1980-ta­let som jag har gjort om till släp­vagn. Und­rar vil­ken typ av be­sikt­ning jag be­hö­ver? Har skaf­fat nya ax­lar och däck som är god­kän­da för 2 600 ki­lo total­vikt. Ock­så släp­vag­nen kom­mer att bli cir­ka 180 bred, vil­ken typ av ljus be­hö­ver jag på den? Nå­got an­nat jag skall tän­ka på in­nan be­sikt­ning­en för att den ska gå ige­nom?

Lä­sa­re MORGAN: För att kun­na ge ett kor­rekt svar på den­na fråga mås­te jag ha mer grund­läg­gan­de in­for­ma­tion till ex­em­pel om det är re­gi­stre­rat idag el­ler om slä­pet är sam­man­satt av de­lar. Om man byg­ger om el­ler änd­rar ett for­don ”för myc­ket” så blir det till slut klas­sat som ett nytt for­don, vil­ket mås­te upp­fyl­la da­gens krav och det ska va­ra do­ku­men­te­rat. Jag re­kom­men­de­rar att du tar kon­takt med en be­sikt­nings­in­gen­jör på din lo­ka­la be­sikt­nings­sta­tion så att det blir rätt från bör­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.