Mo­tor­lam­pan ly­ser

Allt Om BILAR - - Besiktning -

3Jag har en var­nings­lam­pa för mo­tor som ly­ser. Bi­len är en Al­fa Ro­meo Spi­der 2 årsmo­dell 2002. Verk­sta­den mät­te och kom fram till pro­blem med av­gasre­ning­en FÖ­RE ka­ta­ly­sa­torn. Be­ske­det var att det kan va­ra allt möj­ligt som kan or­sa­ka det­ta, även då­ligt bräns­le då bi­len va­rit av­ställd un­der sju må­na­der. Ef­ter fy­ra mil tän­des lam­pan igen. Lamb­da­son­den är bytt för cir­ka 1000 mil se­dan. Kan jag be­sik­ti­ga trots ly­san­de mo­tor­lam­pa. Vad hän­der?

An­ders Ar­de­malm MORGAN: Då bi­len är ben­sin­dri­ven och av årsmo­dell 2002 in­går kon­troll av felin­di­ka­tor/ var­nings­lam­pa för mo­to­re­lekt­ro­ni­ken. Var­nar lam­pan för fel i det av­gas­re­nan­de sy­s­te­met blir bi­len un­der­känd med krav på om­be­sikt­ning. Det in­går en funk­tions­kon­troll av att felin­di­ka­torn­/var­nings­lam­pan tänds fö­re start

och att den släcks när mo­torn star­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.