Hand­broms i fo­kus

Allt Om BILAR - - Besiktning -

5Jag har köpt en hus­bil som väger fem ton och ska nu vägas upp till fem och ett halvt ton och då ska hand­brom­sen byg­gas om för cir­ka 10 000 kro­nor. Hur ska det gö­ras för att hand­brom­sen ska få till­räck­lig broms­ver­kan, vil­ka krav har man på Bil­prov­ning­en?

Bos­se Malm­berg MORGAN: Kra­vet på par­ke­rings­brom­sen vid re­gi­stre­rings­be­sikt­ning är att den skall kun­na hål­la kvar for­do­net las­tat till total­vikt i en upp­förs- och ned­för­slut­ning på 18 pro­cent. I det­ta fall ver­kar det som till­ver­ka­ren stäl­ler krav på att hand­brom­sen skall mo­di­fie­ras för att mö­ta den nya hög­re total­vik­ten. Vid ­kon­troll­be­sikt­ning mås­te par­ke­rings­brom­sen to­ta­la brom­s­kraft på hju­len va­ra minst 16 pro­cent av hus­bi­lens total­vikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.