Mo­tor bytt

Allt Om BILAR - - Besiktning -

6Jag tän­ker im­por­te­ra en bil som har en ut­bytt mo­tor. Allt­så en helt an­nan mo­tor. Det sit­ter en fyr­cy­lind­rig mo­tor med tur­bo i ori­gi­na­let som är ut­bytt mot en sex­cy­lind­rig med tur­bo. Hur går det med att vägreg­gas i Sve­ri­ge samt be­sikt­ning?

Fa­di H MORGAN: Den­na fråga krä­ver be­tyd­ligt mer in­for­ma­tion om bil och mo­tor samt på vil­ket sätt som bi­len ska im­por­te­ras. Även vil­ket land bi­len kom­mer ifrån och vil­ken årsmo­dell det är har be­ty­del­se i frå­gan. Jag re­kom­men­de­rar att du tar kon­takt med en be­sikt­nings­in­gen­jör på din lo­ka­la be­sikt­nings­sta­tion så att det blir rätt från bör­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.