3

Bi­len dör

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Mitt pro­blem är in­te kon­stant ut­an fö­re­kom­mer spo­ra­diskt. Bi­len dör då vid tom­gång samt när jag tryc­ker ner kopp­ling­en ut­an ga­spå­drag. När jag se­dan kör så hac­kar den som om bi­len in­te får till­räck­ligt med ben­sin. Bräns­le­filt­ret är bytt och jag har även testat med in­jec­tion clea­ner. Det bör väl in­te va­ra tom­gångs­mo­torn, då pro­ble­met bor­de va­ra fre­kvent då, för ibland kan jag kö­ra vec­ko­vis ut­an pro­blem! Kan det va­ra nå­got skräp som cir­ku­le­rar och täp­per till nå­gon­stans emel­lanåt? Skall ven­ti­ler­na ren­sas? Det är en Volvo 940 GL som gått 30 000 mil. Tack­sam för svar. Frank Mag­nus­son JO­NAS: Hej Frank. Jag vet ju in­te ex­akt vad det är för typ av bräns­le­sy­stem på din bil och oli­ka mo­del­ler ter sig på oli­ka sätt. Åter­i­gen mås­te jag sva­ra att det en­da att gö­ra är att läm­na bi­len för en fel­sök­ning. Det kan så klart va­ra be­kym­mer­samt att hit­ta felet om det ba­ra fram­trä­der då och då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.