1

Mys­tiskt tic­kan­de

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Jag har en Au­di A4 Qu­attro 2006 års mo­dell, ben­sin­dri­ven med ma­nu­ell väx­el, med föl­jan­de pro­blem: Bi­len har högt varv vid tom­gång, vid ­star­ten oav­sett väd­we. Det hörs ett tic­kan­de ljud, of­tast med lågt varv som en die­sel el­ler trak­tor. Of­tast bi­len tap­par kraft när man ga­sar över 100 km/h, sen ef­ter någ­ra se­kun­der är kraf­ten tillbaka och bi­len ru­sar iväg. Jag har pra­tat med många me­ka­ni­ker, bi­len har va­rit på verk­sta­den ut­an att de kun­de sä­ga vad det var för fel. Vad kan det va­ra? Jag har läst myc­ket om luft­mas­se­mä­ta­re men är in­te helt sä­ker.

Lä­sa­re JO­NAS: Det är dessvär­re omöj­ligt att sva­ra på ut­an att själv gö­ra en grund­lig kon­troll av bi­len. Läm­na den till en verk­stad som är va­na vid Au­di och job­bar med fel­sök­ning­ar.

Lä­sa­re är oro­lig för läc­kage på ky­la­ren till sin Volvo XC70.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.