5

Bi­len sva­rar in­te

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

När jag star­tar min bil hän­der det ibland att den in­te rik­tigt sva­rar di­rekt. Men när jag för­sö­ker star­ta igen är det inga pro­blem. Bat­te­ri­et är kol­lat på verk­stad och ska va­ra okej. Vad kan det be­ro på att bi­len ibland in­te tän­der di­rekt.

Carl JO­NAS: Med så pass knapp­hän­dig in­for­ma­tion om vad det är för bil, mo­dell el­ler mo­tor så får jag svårt att sva­ra på det. Kanske då­li­ga tänd­stift el­ler smuts i bräns­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.