Ex­trem­va­ri­ant av ”Hel­ve­teskat­ten”

Allt Om BILAR - - Innehall - BENGT ISAKS­SON

Ifall du tyc­ker att den van­li­ga Dod­ge ­Chal­leng­er Hell­cat in­te är till­räck­ligt ­im­po­ne­ran­de med si­na 707 häst­kraf­ter bor­de den här kär­ran va­ra mer i din smak.

Un­der hu­ven hos den upp­da­te­ra­de ­ver­sio­nen – 900HP Wi­de-Bo­dy Dod­ge ­Chal­leng­er Hell­cat – sit­ter näm­li­gen 193 fler häst­kraf­ter: to­talt 900 styc­ken.

Vil­ken topp­fart 900HP Wi­de-Bo­dy Dod­ge Chal­leng­er Hell­cat har är in­te of­fent­lig­gjort, men en­ligt den ame­ri­kans­ka mo­tor­saj­ten Carscoops har den vid ett till­fäl­le kört en fjär­de­dels mi­le (402 me­ter) på 9,7 se­kun­der in­nan dri­vax­eln gick av.

Det är far­ter som ba­ra su­per­bi­lar som McLa­ren P1, LaFer­ra­ri och någ­ra till kan mä­ta sig med. Där lig­ger topp­far­ter­na kring 350 kilo­me­ter i tim­men som en jäm­fö­rel­se. Allt­så bor­de det va­ra nå­gon­stans där som topp­far­ten hos 900HP Wi­de-Bo­dy Dod­ge Chal­leng­er Hell­cat lig­ger. Och då går det un­dan.

Den vid­ga­de ka­ros­sen på ”Hel­ve­teskat­ten” är ut­for­mad av an­sed­da fö­re­ta­get Pri­or-Design och de­ras PD900HC-pa­ket. Hos en bil med så många häst­kraf­ter är det för­stås ra­ka rör som gäl­ler även i ex­te­ri­ö­ren.

För att gö­ra den iö­gon­fal­lan­de knall­rö­da ka­ros­sens - och bi­lens - in­tryck än mer ­re­spekt­fullt bi­drar den mas­si­va bak­re ­dif­fu­sorn, ut­vidg­ning­ar­na fram och bak samt fle­ra spoi­lers. Det ag­gres­si­va och ­far­ti­ga in­tryc­ket för­stärks yt­ter­li­ga­re av att däc­ken och fäl­gar­na är PD3-smid­da i brons och vas­sa vär­re. De är för öv­rigt iden­tis­ka med dem på ex­klu­si­va sport­bi­len Mer­ce­des AMG GT S.

Och det är just till Mer­ce­des hem­land Tyskland som det­ta ex­em­plar av 900HP Wi­de-Bo­dy Dod­ge Chal­leng­er Hell­cat hit­tat från sitt hem­land USA.

”Den blir bru­tal på au­to­bahn. Nu kom­mer en ame­ri­kansk mons­ter-mus­kel­bil att ­ter­ro­ri­se­ra ga­tor­na i Eu­ro­pa. Och vi äls­kar det”, skri­ver den ame­ri­kans­ka mo­tor­saj­ten Boldri­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.