Hyun­dai sat­sar på pre­standa­ver­sio­ner

Allt Om BILAR - - Innehall - DA­VID JA­KOBS­SON

En dröm­bil från Hyun­dai? Den ko­re­ans­ka bil­till­ver­ka­ren Hyun­dai är känd för att byg­ga pris­vär­da stan­dard­bi­lar – in­te för ro­li­ga pre­standa­vag­nar. Nu vill man dock gö­ra sin image li­te ro­li­ga­re, bland an­nat ge­nom sin sats­ning i ral­ly-VM där man täv­lar med sin mo­dell i20.

Nu ska ar­vet från mo­torspor­ten fö­ras ut även till van­li­ga stan­dard­bi­lar – och ny­li­gen pre­sen­te­ra­de Hyun­dai kon­cept­bi­len RM16 con­cept.

Ex­te­ri­ö­ren, som byg­ger på mo­del­len Ve­los­ter, har ut­veck­lats för att ska­pa or­dent­lig down­for­ce för bra väg­håll­ning. Här finns bland an­nat en ak­tiv bakvinge och kol­fi­ber­för­stärk­ta pa­ne­ler. Det sägs att bi­len till stor del ska byg­gas med lätt­vikts­ma­te­ri­al.

Mo­torn är som ti­di­ga­re sport­kon­cept från Hyun­dai – det här är det tred­je i ord­ning­en – mitt­mon­te­rad. Det hand­lar om en två­li­ters­ben­si­na­re som ska ge runt 300 häst­kraf­ter, själv­klart med tur­bo. Väx­ellå­dan i kon­cept­bi­len är ma­nu­ell, vil­ket kanske skvall­rar li­te om vad som kom­ma skall. RM16 con­cept blir in­te verk­lig­het, men Hyun­dai kom­mer att släp­pa pre­standa­ver­sio­ner av fle­ra mo­del­ler fram­ö­ver som kom­mer att få tilläggs­bok­sta­ven ”N” i si­na mo­dell­be­teck­ning­ar. Först ut blir av allt att dö­ma i30N som kan dy­ka upp på mark­na­den 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.