Ko­re­anskt krut­pa­ket

Allt Om BILAR - - Innehall - DA­VID JA­KOBS­SON

Un­der de se­nas­te åren har det fö­re­kom­mit många spe­ku­la­tio­ner kring en stor lyx­ig se­dan från den ko­re­ans­ka bil­till­ver­ka­ren Kia. Och det he­la star­ta­de med kon­cept­bi­len GT 2011, som vi ser på bil­der­na här. Se­dan dess har vi har sett spi­on­bil­der på test­bi­lar som skul­le kun­na be­kräf­ta te­o­ri­er­na om att Kia sik­tar på att gö­ra en in­bryt­ning i de li­te tju­si­ga­re de­lar­na av bil­mark­na­den.

Nu får vi plöts­ligt li­te mer rik­tig in­for­ma­tion från en ini­ti­e­rad käl­la. Det är che­fen för Kia i Austra­li­en, Da­mi­en Me­re­dith, som i en in­ter­vju med bil­ma­ga­si­net Mo­to­ring be­kräf­tar att det är en stor bak­hjuls­dri­ven se­dan på gång. Mo­del­len ska en­ligt Me­re­dith va­ra klar re­dan un­der det tred­je kvar­ta­let näs­ta år. Nu går den un­der kod­nam­net CK, men kan en­ligt Mo­to­ring kom­ma att kal­las ”Sting­er” när den väl sätts i pro­duk­tion.

Grund­pri­set i Austra­li­en för­vän­tas ham­na nå­gon­stans kring mot­sva­ran­de 250 000 kro­nor. Lyx­i­ga­re och dy­ra­re ver­sio­ner ska ock­så kom­ma, till ex­em­pel av­slö­jar Mo­to­ring att mo­del­len ska säl­jas med en twin­tur­bo­sexa på 360 häst­kraf­ter. Den bi­len ska i Austra­li­en gå att kö­pa för mot­sva­ran­de 310 000 kro­nor i grundut­fö­ran­de.

Kia-che­fen tar dock död på ryk­tet om att CK – el­ler Sting­er – kom­mer med V8-motor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.