25 ex­em­plar som gör 0–100 km/ h på 2,9 se­kun­der

Allt Om BILAR - - Innehall - DA­VID JA­KOBS­SON

McLa­ren är ex­per­ter på att byg­ga ­spe­ci­al­ver­sio­ner av si­na bi­lar. Till ­ex­em­pel bygg­de man för ett par år se­dan en 650S som på ut­si­dan kläd­des näs­tan helt i kol­fi­ber och fick en split­ter, luftin­tag, si­de­bla­des, mo­torkå­pa och ­dif­fu­sor i ma­te­ri­a­let. Även på in­si­dan pas­sa­de man på att kläm­ma in skal­sto­lar i det svar­ta lätt­vikts­ma­te­ri­a­let.

Nu är McLa­ren i gång igen och det är de­ras av­del­ning ”Spe­ci­al Ope­ra­tions” som står för här­lig­he­ten. De har satt verk­ty­gen i su­per­snab­ba McLa­ren 675LT Spi­der och har ska­pat McLa­ren 675LT Spi­der Car­bon Se­ri­es. Och här snac­kar vi kol­fi­ber – jät­te­myc­ket kol­fi­ber.

Bi­len lär ha cir­ka 40 pro­cent mer ­kol­fi­ber i pa­ne­ler­na än van­li­ga 675 LT. Ving­ar, kjo­lar, stöt­fång­a­re, dif­fu­sor är ock­så till­ver­ka­de i kol­fi­ber. Och det bäs­ta av allt: Bi­lar­na blir ba­ra klar­lac­ka­de så det går att se mönst­ret i ma­te­ri­a­let or­dent­ligt.

Un­der kol­fi­be­ry­tan är spe­ci­al­ver­sio­nen en van­lig 675LT Spi­der. Det be­ty­der 3,8li­ters V8 med ­dub­bel­tur­bo som ger 675 häst­kraf­ter. Det räc­ker för en ac­ce­le­ra­tion från 0–100 km/h på 2,9 se­kun­der. Topp­far­ten upp­ges till på 330 km/h.

Ex­akt hur myc­ket en McLa­ren 675LT Spi­der Car­bon Se­ri­es kos­tar att kö­pa är in­te re­le­vant – de 25 bi­lar som byggs är se­dan länge sål­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.