EU­RO­PAS 6 KÖRGLADASTE VÄGAR:

Allt Om BILAR - - Alltombilar -

”Bygg­des av en ti­di­ga­re ru­mänsk dik­ta­tor så att fol­ket kun­de fly upp i ber­gen om Sov­jet skul­le in­va­de­ra. Pas­se­rar slot­tet som är in­spi­ra­tio­nen till gre­ve Dracu­la.”

”Föl­jer en gam­mal järn­vägs­lin­je till mo­rer­nas ­ned­lag­da järn­malms­gru­vor. Lyck­ligt­vis spe­la­des av­snit­tet in pre­cis in­nan en snö­storm slog till.”

”Vägen bygg­des för ett pla­ne­rat kraft­verk och le­der upp till en damm. Ef­tersom kraft­ver­ket ald­rig blev av är det­ta bok­stav­ligt ta­lat en väg till ing­en­stans.” ”En av de mest an­sträng­an­de etap­per­na i Tour de Fran­ce 2015 och li­ka ut­ma­nan­de i bil.”

”En drygt 40 kilo­me­ter lång sträc­ka ge­nom Sch­warz­wald med mind­re, li­ka ut­ma­nan­de, vägar för­gre­na­de från den.”

”Här­stam­mar från ro­mar­na och ett av­läg­set klos­ter bygg­des av­sikt­li­gen på vägens topp, för att va­ra svåråt­kom­ligt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.